Kokořínsko,…

Kokořínsko, …      22.6. – 26.6. 2024                            Základní informace

hotel, polopenze            

                   

Komplexní seznámení s přírodou, kulturními památkami a historií Kokořínska a okolí.  Hvězdicové výjezdy z jednoho místa. Turistika bude opět pro zdatnější i méně zdatné turisty.

Orientační scénář:

1.den: odjezd ráno, zastávka v královském městě  Nymburk, večeře, nocleh

2.den: snídaně,  Máchovo jezero, rekreační obec Doksy s Máchovým památníkem, hrad Bezděz, Jestřebí – zřícenina hradu, Vůbčářská rokle, Staré Splavy, večeře, nocleh

3.den: snídaně, Mšeno, Cinibulkova stezka: Prolezovačky, jeskyně Obraznice, skalní město Bludiště, Švédský val, Průsečná skála, Obří hlava a Žába, Skalní věž Faraon a Ramses, Přírodní divadlo. Město a zámek Mělník na soutoku Labe a Vltavy,…

4.den: snídaně, exkurze ve Škoda Mladá Boleslav, hrad Kokořín, skalní reliéfy Čertovy hlavy, jeskyně Klácelka, večeře, nocleh

5.den: snídaně, cestou domů  Poděbrady + případně Kersko (Hrabalovy Slavnosti sněženek),  cesta domů, návrat k večeru

Ubytování:  4 x v hotelu v 1 a 2 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Polopenze.

Cena:   7.290,- Kč    

Sleva pro děti do 18 let ……  1.000,– Kč / osobu a pobyt                

Příplatek za 1 lůžkový pokoj …   1.300,- Kč / osobu a pobyt

Sleva při ucelené trojici  …. 300,- Kč /os.         

Cena zahrnuje:  klimatizovaný autobus, 4 x nocleh s polopenzí, turistická taxa, průvodce CK.

 

Úhrada ceny zájezdu:     Zálohu ve výši 2.000,- Kč na osobu uhraďte, prosím, na náš účet: 2300417827 / 2010 nebo naší složenkou, nebo hotově v kanceláři v Opavě, Horní nám. 47, tel. 602 786 895 (otevřeno: úterý, čtvrtek 14,00 – 15,30 hod. Při platbě z účtu na účet, prosíme, pište přidělený variabilní symbol a své jméno.  Je možné platit i na fakturu.

Nejpozději 14 dnů před odjezdem Vám zašleme poslední informace k zájezdu, kde uvedeme konkrétní odjezdy a další potřebné informace, a kde budou pokyny k uhrazení doplatku.

 

Všeobecné  podmínky cestovní kanceláře  CK VIDI – ing. Vladimír Smolka (dále jen CK).

     Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK vznikne na základě podané a potvrzené Přihlášky-Cestovní smlouvy nebo přihlášení klienta e-mailem a potvrzení CK a uhrazení zálohy na daný zájezd. Přihlášení lze uskutečnit i prostřednictvím třetí osoby. CK si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít s tím klientem, se kterým měla dřívější špatné zkušenosti.

     Ceny zájezdu zahrnují služby uvedené v  Základních informacích u daného zájezdu, které jsou nedílnou součástí  Cestovní smlouvy, dále pojištění proti úpadku CK ve smyslu Zákona 159/99 Sb., aniž je to přímo uvedeno.

     Cena zájezdů nezahrnuje pojištění na léčebné výlohy v zahraničí, úrazové pojištění, repatriaci, pojištění stornopoplatků ani pojištění proti krádeži a pojištění odpovědnosti za škodu  (pokud není uvedeno jinak).

     CK doporučuje všem účastníkům, aby si toto pojištění sjednali buď sami nebo příp. prostřednictvím naší CK u pojišťovny Union.

Pojištění Union (výtah)                                                              limit                 

– pojištění léčebných výloh v zahraničí (i onemocněním Covidem-19)       4.000.000,- Kč

– asistenční služby v zahraničí                                                                     bez limitu

– pojištění zavazadel                                                                                      18.000,- Kč

– pojištění odpovědnosti                      v zahraničí  2.500.000,- Kč,  v ČR   500.000,- Kč

– úrazové pojištění – trvalé následky         v zahraničí  360.000,- Kč,  v ČR  50.000,- Kč

– smrt v důsledku úrazu                            v zahraničí  180.000,- Kč,  v ČR  50.000,- Kč

– pojištění zrušení objednaných služeb (onemocnění, úraz,…) …..  80 %  stornopoplatku

Cenado 69,99 let ….  40,- Kč/den v zahraničí, 30,- Kč/den v ČR,   od 70 let  …. 80,- Kč /den v zahraničí, 30,- Kč/den v ČR.

Poznámka: vzhledem ke Covidu-19 není plněno: zrušení zájezdu z důvodu nařízené karantény pojištěného (aniž je klient sám nemocný Covidem-19) dále léčebné výlohy způsobené nemocí Covid – 19 a náklady z nařízené karantény během zájezdu (aniž je klient sám nemocný Covidem-19). Plnění je tehdy, pokud  onemocní Covidem-19 samotný klient. Všechny výše uvedené neplnění řeší pojištění A30 Pandemic za 70,- Kč /den (do 69,99 let) a od 70 let … 120,- Kč /den.

 

Průvodci CK VIDI jsou naši dlouholetí zkušení kolegové a i když nejsou oficiálně licencovaní pro danou oblast, jsou velmi „kvalitní“ a mají bohaté zkušenosti.

     Autobusová přeprava: Při jízdě autobusem klienti budou dodržovat základní bezpečnostní pravidla (zejména sedět během jízdy na sedadle a nevstávat, dále pokud je sedačka vybavena bezpečnostními pásy, tak být připoután, při výstupu z autobusu dávat pozor jak na schody, tak i na prostor mimo autobus,…). Za vloupání do zamčeného autobusu CK neručí. Plnění je předmětem pojišťovny od dopravce. 

     V případě objektivních důvodů, jako např. výrazná změna kursů, změna cen  pohonných hmot,… si CK vyhrazuje právo upravit cenu zájezdu. O této  objektivně vynucené úpravě bude CK účastníka informovat (nejpozději však 18 dnů před zahájením zájezdu),  a pokud by se cena zvýšila o více než 8%, může účastník do 3 dnů  od obdržení této informace zájezd  odříct (odstoupit od smlouvy), aniž by platil stornopoplatky.

     Scénář zájezdu může CK nebo vedoucí zájezdu v odůvodnitelných případech (počasí, organizační důvody, a pod.) upravit.

Stornopodmínky:  Zákazník má právo kdykoliv před zájezdem odstoupit od  smlouvy, a to  písemným oznámením, nebo předáním této informace v kanceláři.  CK má právo účtovat stornopoplatky, jejichž výše je  odvislá od doby odhlášky před odjezdem (podle razítka pošty nebo data odhlášení v kanceláři):

–  do 80 dnů před dnem odjezdu zájezdu…………… 400,-Kč

–  mezi 41 – 79 dny před dnem odjezdu zájezdu……30% z ceny

–  mezi 14 – 40 dny před dnem odjezdu zájezdu……60% z ceny

–  mezi 6 – 13 dny před dnem odjezdu zájezdu……. 80% z ceny

–  pozdější odhlášení nebo nedostavení se k odjezdu ……100% z ceny.

     CK má v případě malého zájmu právo zájezd zrušit, a to nejpozději 18 dní  před odjezdem. Malým zájmem se rozumí 30 přihlášených účastníků a méně.

     Zákazník může za sebe kdykoliv do odjezdu poslat náhradu. Za toto „překnihování“ CK VIDI neúčtuje žádný poplatek.

     Reklamace: účastník zájezdu ohlásí zjištěnou závadu zástupci CK na místě. Pokud nedojde k vyřešení situace na místě, je účastník oprávněn reklamovat  služby ústní nebo písemnou formou do 30 dnů od návratu.

     Poznámka: Je-li klient přihlášen přes CK VIDI na zájezd, který pořádá jiná CK (provizní prodej), platí pro klienta Všeobecné podmínky (stornopodmínky, poplatky za „překnihování“, atd.) dané CK. Pořádající CK je uvedena v Základní informacích nebo je klientovi sdělena při jejich předání.

                         Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR

CK je správcem a současně zpracovatelem údajů v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

     Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s vaší osobou či firmou slouží výhradně k poskytnutí či doručení vyžádané služby a k zaslání obchodních nabídek.

     CK zpracovává osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, titul, název společnosti nebo organizace, kontaktní e-mail, telefon, adresu, datum narození. Bez těchto osobních údajů nelze službu poskytnout. Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s Vaší osobou či firmou, slouží výhradně k poskytnutí či doručení vyžádané služby a k zaslání našich obchodních nabídek.

     Údaje, které nám klient poskytne jsou uchovávány na zabezpečených zařízeních po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu maximálně 5 let od ukončení smluvního vztahu. K poskytnutým údajům má přístup jen vybraný okruh zaměstnanců společnosti CK.  Klient může požádat o jejich opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování