Všeobecné podmínky CK

Všeobecné  podmínky cestovní kanceláře  CK VIDI – ing. Vladimír Smolka (dále jen CK).

Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK vznikne na základě Přihlášky-Cestovní smlouvy a uhrazení zálohy na daný zájezd (i prostřednictvím třetí osoby).

Ceny zájezdu zahrnují služby uvedené v  Základních informacích u daného zájezdu, které jsou nedílnou součástí  Cestovní smlouvy, dále pojištění proti úpadku CK ve smyslu Zákona 159/99 Sb., aniž je to přímo uvedeno.

Cena zájezdů nezahrnuje pojištění na léčebné výlohy v zahraničí, úrazové pojištění, repatriaci, pojištění stornopoplatků ani pojištění proti krádeži a pojištění odpovědnosti za škodu  (pokud není uvedeno jinak). CK doporučuje všem účastníkům, aby si toto pojištění sjednali.

Autobusová přeprava: Prosíme účastníky, aby při přepravě dodržovali základní bezpečnostní pravidla (zejména sedět během jízdy na sedadle a nevstávat, dále pokud je sedačka vybavena bezpečnostními pásy, tak být připoután, při výstupu z autobusu dávat pozor jak na schody, tak i na prostor mimo autobus,…). Děkujeme.

Průvodci CK VIDI jsou naši dlouholetí zkušení kolegové a i když nejsou oficiálně licencovaní pro danou oblast, jsou velmi „kvalitní“ a mají bohaté zkušenosti.

Za vloupání do zamčeného autobusu CK neručí. Plnění je předmětem pojišťovny od dopravce. 

V případě objektivních důvodů, jako např. výrazná změna kursů, změna cen  pohonných hmot,… si CK vyhrazuje právo upravit cenu zájezdu. O této  objektivně vynucené úpravě bude CK účastníka informovat (nejpozději však 18 dnů před zahájením zájezdu),  a pokud by se cena zvýšila o více než 8%, může účastník do 3 dnů  od obdržení této informace zájezd  odříct (odstoupit od smlouvy), aniž by platil stornopoplatky.

Scénář zájezdu může CK nebo vedoucí zájezdu v ojedinělých a odůvodnitelných případech (počasí, organizační důvody, a pod.) upravit.

Stornopodmínky:  Zákazník má právo kdykoliv před zájezdem odstoupit od  smlouvy, a to  písemným oznámením, nebo předáním této informace v kanceláři.  CK má právo účtovat stornopoplatky, jejichž výše je  odvislá od doby odhlášky před odjezdem (podle razítka pošty nebo data odhlášení v kanceláři):

–  do 80 dnů před dnem odjezdu zájezdu…………. 300,-Kč

–  mezi 41 – 79 dny před dnem odjezdu zájezdu……30% z ceny

–  mezi 14 – 40 dny před dnem odjezdu zájezdu……60% z ceny

–  mezi 6 – 13 dny před dnem odjezdu zájezdu……. 80% z ceny

–  pozdější odhlášení nebo nedostavení se k zájezdu v čase určeném ……100% z ceny.

CK má v případě malého zájmu právo zájezd zrušit, a to nejpozději 18 dní  před odjezdem. Malým zájmem se rozumí 30 přihlášených účastníků a méně.

Zákazník může za sebe kdykoliv do odjezdu poslat náhradu. Za toto „překnihování“ CK VIDI neúčtuje žádný poplatek.

Reklamace: účastník zájezdu ohlásí zjištěnou závadu zástupci CK na místě. Pokud nedojde k vyřešení situace na místě, je účastník oprávněn reklamovat  služby ústní nebo písemnou formou do 30 dnů od návratu.

Poznámka: Je-li klient přihlášen přes CK VIDI na zájezd, který pořádá jiná CK (provizní prodej), platí pro klienta Všeobecné podmínky (stornopodmínky, poplatky za „překnihování“, atd.) dané CK. Pořádající CK je uvedena v Základní informacích nebo je klientovi sdělena při jejich předání.

Pojištění Union                                 limit

– pojištění léčebných výloh v zahraničí    4.000.000,- Kč

– asistenční služby v zahraničí                       bez limitu

– pojištění zavazadel                                      18.000,- Kč

– pojištění odpovědnosti                                 2.500.000,- Kč

– úrazové pojištění – trvalé následky              180.000,- Kč

– smrt v důsledku úrazu                                  90.000,- Kč

– pojištění zrušení objednaných služeb          80 %  stornopoplatku

Prohlášení o ochraně osobních údajů – GDPR

Společnost CK VIDI – ing. Vladimír Smolka (dále jen CK) je správcem a současně zpracovatelem údajů v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s vaší osobou či firmou, slouží výhradně k poskytnutí či doručení vyžádané služby a k zaslání obchodních nabídek.

CK zpracovává osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, titul, název společnosti nebo organizace, kontaktní  e-mail, telefon, adresu, datum narození. Bez těchto osobních údajů nelze službu poskytnout. Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s Vaší osobou či firmou, slouží výhradně k poskytnutí či doručení vyžádané služby a k zaslání našich obchodních nabídek.

Údaje, které nám klient poskytne, jsou uchovávány na zabezpečených zařízeních po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu maximálně 5 let od ukončení smluvního vztahu. K poskytnutým údajům má přístup jen vybraný okruh zaměstnanců společnosti CK. Klient může požádat o jejich opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování.